Pædagogiske værdier

Værdier i fritids- og juniorklubben Filippa
- i forhold til pædagogisk virksomhed og samarbejdsrelationer.
Respekt for forskellighed gør, at man er tryg nok til, at kunne arbejde med personlig udvikling og derigennem tage ansvar for sit eget liv!

1. Respekt for forskellighed.
Strategi:
Børn har forskellige behov og skal mødes forskelligt; klubben vil arbejde for, at de skal behandles og mødes
forskelligt, alt efter hvor medlemmerne er i deres personlige udvikling.
Anerkendelse af det enkelte medlems personlige værdier og handlemønstre samt religiøse, kulturelle og sproglige
tilhørsforhold.
Skabelse af et rummeligt klubmiljø, hvor ligeværd og mangfoldighed er kernepunkter.
Systematisk arbejde med inklusion og anerkendelse af udsatte børn og unge.
Arbejde med gensidig forståelse og respekt internt i personalegruppen.

2. Tryghed.
Strategi:
Klubben skal være en tryg base i medlemmernes hverdag.
Klubben ser tryghed som en nødvendighed for, at kunne skabe og udvikle relationer og netværk. For at bruge
klubben er det vigtigt, at de er trygge ved rammerne og personalet og at klubben er medvirkende til at skabe
sammenhæng i medlemmernes hverdag.

Klubben vil arbejde for at personalet er imødekommende og omsorgsfulde, med forskellige kompetencer, til at
stole på og som medlemmer, såvel som forældre, er trygge ved at henvende sig til. Klubben vil arbejde for at
rammerne omkring ”dagligdagen” og tilbagevendende traditioner i klubben, er kendte for medlemmer og
forældre.

Klubben vil endvidere arbejde for, at der bliver en stor grad af forældresamarbejde, det værende sig i formelle
fora (Bestyrelse, udvalg m.m.) og i mere individuelle uformelle former. Klubben vil inddrage forældre i forhold til
deres arbejde med det enkelte barn, ligesom klubben regner med at forældrene vil inddrage klubben tilsvarende.

3. Personlig udvikling.
Strategi:
Klubben vil arbejde for, at medlemmerne får en bedre forståelse af sig selv og i forhold til andre.
Personlig udvikling er en livslang proces, som klubben gerne vil støtte op omkring, dette for at øge selvværd
og/eller selvtilliden hos det enkelte medlem.
Der tages udgangspunkt i det enkelte barns udvikling i forhold til hvor det er, eksempelvis igennem aktiviteter
og/eller arrangementer, som tilpasses det enkelte medlem.
Klubben vil arbejde for, at medlemmerne lærer at løse konflikter, med fokus på egen ansvarlighed, respekt og
anerkendelse for hinanden.

4. Ansvarlighed.
Strategi:
Klubben arbejder for at have en så stor grad af medlemsindflydelse som muligt, for at medlemmerne derigennem
tager et medansvar for klubbens virke.
Ved, blandt andet, at afholde jævnlige medlemsmøder, vil klubben arbejde for, at medlemmerne oplever en reel
medbestemmelse på aktiviteter og beslutninger i klubben.
Klubben vil arbejde for, at der bliver handlet hensigtsmæssigt på problematikker og konflikter, med fokus på
egen ansvarlighed.
Det enkelte medlem skal tage et medansvar for, hvilke aktiviteter/arrangementer medlemmerne ønsker.
Aktiviteter og arrangementer planlægges i fællesskab og dialog med medlemmerne.
Det enkelte medlem skal tage et medansvar for at inkludere udsatte børn og unge i klubben / uden for klubben