Vandaktivitet

Retningslinier for vandaktiviteter på SFO og klubområdet i Frederiksberg Kommune.

Hvorfor fælles retningslinjer for vandaktiviteter?

Rådet for Større Badesikkerhed anbefaler kommunerne at fastsætte retningslinjer for vandaktivi- teter i daginstitutioner, skoler og klubber, for derigennem at skabe tryghed for borgere og medar- bejdere og samtidig styrke forebyggelsen af ulykker. Disse regler udmønter rådets anbefalinger for SFO’er, klubber, gadepiloter og SSP-medarbejdere i Frederiksberg Kommune.

Hvad er vandaktiviteter?

Vandaktiviteter omfatter alle aktiviteter, hvor børn og unge udfolder
sig på eller i vand. I retningslinjerne fastsættes specifikke regler for badning i bassin eller strand/kyst og for sejlads.

 

Hvem har ansvaret?

Det endelige ansvar for børnenes sikkerhed ligger altid hos institutionens leder. Lederen påser at medarbejderne er bekendt med retningslinjerne og opfylder betingelserne for at gennemføre vandaktiviteter med børn og unge i Frederiksberg Kommune.
Lederen påser samtidig, at forældrenes skriftlige accept af, at deres børn og unge må deltage i vandaktiviteter foreligger. Lederen kan i en konkret situation ud fra en vurdering af medarbejder- nes kompetencer, de deltagende børn og unges alder og modenhed og forholdene på bade- og vandaktivitetsstedet godkende at reglerne fraviges.

 

Generelt om vandaktiviteter

Vandaktiviteter må kun finde sted under fuldt betryggende forhold.
Medarbejderne skal altid være opmærksomme på hvilke alarmprocedurer der gælder på udflugts- målet.
Antallet af børn og voksne skal sammensættes ud fra en vurdering af børnenes alder og moden- hed, forholdene på bade- og vandaktivitetsstedet og medarbejdernes kvalifikationer. Der skal dog minimum deltage to voksne ved vandaktiviteter. Begge de ledsagende voksne skal kunne svømme og foretage livredning.

I alle situationer skal medarbejderne indskærpe over for børnene, at de
skal være hensynsfulde og agtpågivende under badning og andre vandaktiviteter.
Der skal i institutionen udarbejdes overskuelige retningslinjer for badning, som alle medarbejdere og forældre er bekendt med.
Når både piger og drenge deltager i badning, skal der foretages en vurdering af, hvorvidt der er behov for at der deltager en medarbejder af hvert køn af hensyn til opsyn i omklædningsrummene.


Badning i bassin

Ved badning i offentlige svømmehaller/bassiner er det den pågældende svømmehals
regelsæt der er gældende. De offentlige svømmehaller påtager sig ikke ansvaret for tilsyn med institutioners børn og unge men forudsætter at de er under medarbejdernes tilsyn.
Når der benyttes offentlige svømmehaller og badelande, skal der være en livredder til
stede. Livreddernes tilstedeværelse er af forebyggende karakter. De skal yde en kvalificeret før- stehjælp, hvis uheldet er ude og har det overordnede ansvar for førstehjælp og alarmeringspro- cesserne. Frederiksberg Kommunes medarbejdere bistår livredderen og følger dennes anvisning. Ved ulykkestilfælde sikrer medarbejdere at forældrene underrettes.

 

Badning fra strand

Ved badning fra strand/kyst, skal medarbejderne inden badning påbegyndes
sikre sig, at bund- og strømforhold m.v. ikke frembyder nogen fare. Badning bør
kun foregå på et for børnene/de unge nøje afgrænset område, som er let at overskue,
og hvor alle kan bunde.
Der skal være mindst to voksne til stede, af hvilke den ene opholder sig på land, mens
den anden deltager i badningen og markerer ydergrænsen for det tilladte område. I lavvandede områder kan det være nødvendigt, at den person, der ellers skal opholde sig på land, er ude i vandet og dermed ikke for langt væk fra børnene. Hvis der kun er to voksne til stede, må der maksimalt være 15 børn i vandet på samme tid.

 

Uddannelseskrav:

Medarbejdere som har ansvar for badning med børn og unge, skal som minimum have bestået svømmeunderviser prøven fra Dansk Svømmeunion eller en tilsvarende prøve. Indholdet i prøven, samt filmklip af deløvelserne i prøven findes på Dansk Svømmunions hjemmeside: Underviserprøven | Dansk Svømmeunion (svoem.org)

Svømmeunderviserprøven er gældende for et år ad gangen, hvorefter den skal generhverves.

 

Sejlads med speedbåd

For vandaktiviteter, hvor der anvendes speedbåd gælder Søfartsstyrelsens regler ved brug af speedbåd. Det betyder at føreren af båden skal have godkendt speedbådsbevis fra Søfartsstyrelsen. Herudover skal medarbejderen gøre sig bekendt med eventuelle retningslin- jer fastsat af bådens ejer og følge disse.

 

Stand up paddelboarding

Vandaktivitet i form af Stand up paddelboarding (SUP) i SFO og klub er en forholdsvis ny aktivitet i skolernes fritidsdel, som kræver relevant uddannelse eller deltagelse af uddannet instruktør. Medarbejdere der forestår vandaktivitet med paddelboards, kan fx tage ”Åben vand prøven”, der indbefatter at medarbejdere undervises i vind- og vandforhold, samt orientering, dykning og bjærgning på åbent vand. Dansk Svømme Union udbyder hvert år kurser i åbent vand prøven. Se mere her: Åbent-vand underviserprøven | Dansk Svømmeunion (svoem.org)

 

Anden sejlads

Sejlads med sejlbåd, kano, kajak, vindsurfing, forudsætter som hovedregel tilstedeværelse af en medarbejder med relevant uddannelse i den konkrete aktivitet eller deltagelse af uddannet in- struktør. I forbindelse med vandaktiviteter skal der anvendes det til aktiviteten hørende sikker- hedsudstyr. I sådanne situationer har medarbejderen en skærpet tilsynspligt.

 

Vedtaget den 25. juni 2008 1147-110258 
Redigeret 13. Maj 2022