Vandaktivitet

Retningslinier for vandaktiviteter på SFO og klubområdet i Frederiksberg Kommune.

Hvorfor fælles retningslinier for vandaktiviteter?
Rådet for Større Badesikkerhed anbefaler kommunerne at fastsætte retningslinier for vandaktiviteter i daginstitutioner, skoler og klubber, for derigennem at skabe tryghed for borgere og medarbejdere og samtidig styrke forebyggelsen af ulykker. Disse regler udmønter rådets anbefalinger for SFO’er, klubber, gadepiloter og SSP-medarbejdere i Frederiksberg Kommune.

Hvad er vandaktiviteter?
Vandaktiviteter omfatter alle aktiviteter, hvor børn og unge udfolder sig på eller i vand. I retningslinierne fastsættes specifikke regler for badning i bassin eller strand/kyst og for sejlads.

 

Hvem har ansvaret?
Det endelige ansvar for børnenes sikkerhed ligger altid hos institutionens leder. Lederen påser at medarbejderne er bekendt med retningslinierne og opfylder betingelserne for at gennemføre vandaktiviteter med børn og unge i Frederiksberg Kommune. Lederen påser samtidig, at forældrenes skriftlige accept af, at deres børn og unge må deltage i vandaktiviteter foreligger. Lederen kan i en konkret situation ud fra en vurdering af medarbejdernes kompetencer, de deltagende børn og unges alder og modenhed og forholdene på bade og vandaktivitetsstedet godkende at reglerne fraviges.

 

Generelt om vandaktiviteter
Vandaktiviteter må kun finde sted under fuldt betryggende forhold. Medarbejderne skal altid være opmærksomme på hvilke alarmprocedurer der gælder på udflugsmålet.

Antallet af børn og voksne skal sammensættes ud fra en vurdering af børnenes alder og modenhed, forholdene på bade- og vandaktivitetsstedet og medarbejdernes kvalifikationer. Der skal dog min. deltage 2 voksne ved vandaktiviteter, hvoraf den ene skal have bestået Frederiksberg Kommunes bassinprøve for pædagoger og hvor den anden skal være svømmeduelig (dvs. min. skal kunne svømme 200 meter).

I alle situationer skal medarbejderne indskærpe over for børnene, at de skal være hensynsfulde og agtpågivende under badning og andre vandaktiviteter.

Der skal i institutionen udarbejdes overskuelige retningslinier for badning, som alle medarbejdere og forældre er bekendt med.

Når både piger og drenge deltager i badning, skal der foretages en vurdering af, hvorvidt der er behov for at, der deltager en medarbejder af hvert køn af hensyn til opsyn i omklædningsrummene.

 

Badning i bassin
Ved badning i offentlige svømmehaller/bassiner er det den pågældende svømmehals regelsæt der er gældende. De offentlige svømmehaller påtager sig ikke ansvaret for tilsyn med institutioners børn og unge men forudsætter at de er under medarbejdernes tilsyn. Når der benyttes offentlige svømmehaller og badelande, skal der være en livredder til stede. Livreddernes tilstedeværelse er af forebyggende karakter. De skal yde en kvalificeret førstehjælp, hvis uheldet er ude og har det overordnede ansvar for førstehjælp og alarmeringsprocesserne. Frederiksberg Kommunes medarbejdere bistår livredderen og følger dennes anvisning. Ved ulykkestilfælde sikrer medarbejdere at forældrene underrettes.

 

Badning fra strand
Ved badning fra strand/kyst, skal medarbejderne inden badning påbegyndes sikre sig, at bund- og strømforhold m.v. ikke frembyder nogen fare. Badning bør kun foregå på et for børnene/de unge nøje afgrænset område, som er let at overskue, og hvor alle kan bunde. Der skal være mindst to voksne til stede, af hvilke den ene opholder sig på land, mens den anden deltager i badningen og markerer ydergrænsen for det tilladte område. I lavvandede områder kan det være nødvendigt, at den person, der ellers skal opholde sig på land, er ude i vandet og dermed ikke for langt væk fra børnene. Hvis der kun er to voksne til stede, må der maksimalt være 15 børn i vandet på samme tid.

 

Sejlads med speedbåd
For vandaktiviteter, hvor der anvendes speedbåd gælder Søfartsstyrelsens regler ved brug af speedbåd. Det betyder at føreren af båden skal have godkendt speedbådsbevis fra Søfartsstyrelsen. Herudover skal medarbejderen gøre sig bekendt med eventuelle retningslinier fastsat af bådens ejer og følge disse.

 

Anden sejlads
Sejlads med sejlbåd, kano, kajak, vindsurfing, forudsætter som hovedregel tilstedeværelse af en medarbejder med relevant uddannelse (jf. nedenfor) i den konkrete aktivitet eller deltagelse af uddannet instruktør. I forbindelse med vandaktiviteter skal der anvendes det til aktiviteten hørende sikkerhedsudstyr. I sådanne situationer har medarbejderen en skærpet tilsynspligt.

 

Uddannelseskrav
Medarbejdere som har ansvar for badning med børn og unge, skal have bestået Frederiksberg Kommunes bassinprøve for pædagoger.

Den består af følgende:

 1. Prøvetager skal kunne redegøre for svømmehallens alarmeringsplan og farlige områder.
 2. Udspring efterfulgt af 50 m. svømning. Maksimal tid 1½ min.
 3. To på hinanden følgende dykninger fra vandtrædning til dukke på bassinbund.
 4. Undsætning af panisk svømmer, efterfulgt af 10 m. bjærgning og afsluttende med sikker aflevering ved kant.
 5. Ny variant af undsætning af panisk svømmer efterfulgt af ca. 25 m. bjærgning af roligt medie, sikker aflevering og ophaling med hjælper.
 6. Udspring fra bassinkant og 10 m. dykning efter bjærgedukke på mindst ca. 2,5 m., optagning af medie og klargøring til genoplivning.
 7. Teoretisk/praktisk prøve, hvor prøvetager blandt andet overhøres i livreddende førstehjælp.
  Pensum til den teoretiske prøve er den seneste udgave af ”Håndbog for førstehjælpere” (s. 6-33).
  Øvelserne 2-6 udføres i sammenhæng og uden unødvendige pauser.

Bassinprøven er gældende for to år ad gangen, hvorefter den skal generhverves.

Medarbejdere som skal fungere som bådførere, forestå kanosejlads, kajaksejlads, vindsurfing m.v. skal have gennemgået et opkvalificeringskursus med fokus på sikkerhed og introduktion til den konkrete vandaktivitet. Et opkvalificeringskursus er gældende for to år, hvorefter det skal generhverves.

 

Vedtaget den 25. juni 2008 1147-110258 
Redigeret 12. juli 2010: 
Pia Kristensen og Signe Klitgaard Vestergaard